0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2011-09-15
จำนวนสมาชิก : 1 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2021-05-11
จำนวนครั้งที่ชม : 657,484 ครั้ง
Online : 4 คน
จำนวนสินค้า : 126 รายการ
Promotionticket
Bangkok To ...           Round Trip
Ho Chi Minh City (VN)  4,050 THB
Hong Kong (TG)  5,750 THB
Penang (TG)  5,750 THB
Manila (PR)  5,950 THB
Singapore (SQ)  6,000 THB
Bangalore (TG)  6,050 THB
Kolkata (TG)  6,150 THB
Kuala Lumpur (TG)  6,155 THB
KUL/SIN (TG)  6,250 THB
RGN/PNH/VTE (TG)  6,250 THB
Born2b-Travel Facebook
จองโรงแรมทั่วไทยถูกสุดสุด

มีผู้ชม 9989 ครั้ง
เที่ยวพม่า ราคา 13,900 บาท ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน Thai Smile
ราคา ฿13,900.00THB


 

  

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระธาตุอินทร์แขวน

08.00 น.         พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3-4 เคาเตอร์ E

สายการบินไทยสมาย แอร์เวย์  เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

10.00 น.         ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่  WE351
                       (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.55 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
เที่ยง                ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย              หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 ก.ม. จากนั้นนำท่านช
เจดีย์ไจ๊ปุ่น บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4
นำท่านออกเดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน  ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2
สมเด็จพระนเรศวร  กำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนำทัพโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชา
เป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว
พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้  ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบ
ชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี
พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ
อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
(ต้องเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น) เมื่อถึงยอดดอยแล้วพาท่านเดินต่อไปยังองค์พระธาตุอินทร์แขวนชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้าง
ทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนถึงที่พัก
ค่ำ                บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเย็น  เชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย
สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว 
ควรเตรียม เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 
22.00 น. เท่านั้น   พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “ เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ”
    ã พักที่ YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAITHOO HOTEL
  

วันที่สอง       พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-สก๊อตมาร์เก็ต-พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


05.00 น.        เชิญท่านสักการะ  พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์ ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น
ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ
พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี
โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
  ไหว้ขอพรเทพเจ้าทันใจ เพื่อความเป็นศิริมงคล ทำบุญประจำวันเกิด (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น)
ชาวพม่ามีความเชื่อว่าองค์พระธาตุนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของประเทศพม่า ถ้าใครได้ขึ้นมากราบไหว้ครบ 3 ครั้ง
จะพบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ
06.30 น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.         ออกเดินทางกลับ  ถึงคิมปุนแค้มป์  เปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศ พร้อมนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี
                   ทิศ  นำท่านสักการะ พระะเจดีย์ชเว มอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี 
สัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533
จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบัน
การขุดค้นยังไม่เสร็จสิสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่า บริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
เที่ยง                ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (กุ้งแม่น้ำเผ่า ท่านละ 1 ตัว)
บ่าย              หลังอาหารนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า
และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า 
มีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินกะดีป่า ในปี ค.ศ.994  จนเวลาพอสมควร
จากนั้นเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง
นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ สก๊อตมาร์เก็ต  (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคง
เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้ และงาช้างแกะสลัก
พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก  แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ
พระตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดวงตา
และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ ชม เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุ
และพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้
ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นมัสการ 
พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
17.30 น.         นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติ
มากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายว่ากันว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสีย
อีกปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเสร็จสิ้นแล้วให้ความงดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ                 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 

 


 
 
ã พักที่ UPTOWN HOTEL// NEW AYAR HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 

 

วันที่สาม         ย่างกุ้ง- พระหินอ่อน-ช้างเผือก-บินกลับกรุงเทพ

07.00 น.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนมัสการ วัดพระหินอ่อน (MARBLE BUDDHA) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดใน         
โลก นำท่านชมความน่ารัก แสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน  
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ เมงกาลาดง

11.45  น.         ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยสมาย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE352
          (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.40  น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
J  ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ J
(กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่  15 ท่านขึ้นไป )

 

อัตราค่าบริการ

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
25 ธ.ค. 59 27 ธ.ค. 59 13,900.- 12,900.- 11,900.- 3,500.-
1 ม.ค. 59 3 ม.ค. 59 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.-
5 ก.พ. 59 7 ก.พ. 59 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.-
12 ก.พ. 59 14 ก.พ.59 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.-
21 ก.พ. 59 23 ก.พ. 59 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.-
26 ก.พ. 59 28 ก.พ. 59 13,900.- 12,900.- 11,900.- 3,500.-
 
 
 

กรณีคณะออกเดินทางได้………………………
1.    คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน  ออกเดินทาง      (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.    คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง  (มีหัวหน้าทัวร์)
3.    คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
 
……………………..................อัตรานี้รวม……………………………
Äค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
Äค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ                           
Äค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน
Äค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า                                                                
Äค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ                    
 Äค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.                     
Ä มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Äประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่
    ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
                  
……………………................อัตรานี้ไม่รวม…………………………….
Ä ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
Ä ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
Ä ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.  
Ä ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
Ä  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
Ä ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 300.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน
……………………………เงื่อนไขการให้บริการ…………………………
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก     2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 16 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น
กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
……………………………หมายเหตุ……………………………………
     1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
     2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
       ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
       หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
     3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
       ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
       เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
     5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
       ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
     6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
       สถานการณ์ดังกล่าว
     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
       บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
       เงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
     8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
       โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
     9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสาย
       การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
       โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง****